VirtuaaliTuusula

Tuusulanjärven lintuvesi – Natura-alue

Natura-alue koostuu kolmesta erillisestä Tuusulanjärven vesi- ja rantakosteikkoalueesta. Pohjoispohjukan osa-alue kuuluu Järvenpäähän, kun taas länsirannan ja eteläpään osa-alueet sijaitsevat Tuusulassa.

Natura-alueella Tuusulanjärven rannat ovat pääosin rakentamattomia, vesi- ja rantakasvillisuudeltaan runsaita lahtia, jotka ovat tärkeitä linnustolle. Luontotyypit ovat rehevöityneelle järvelle tavanomaisia kosteita niittyjä ja rantaluhtia.

Alue on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, jossa pesii ja levähtää useita lintudirektiivin mukaan erityistä suojelua edellyttäviä lintulajeja. Alue on tärkeä myös lintuharrastukselle ja -tutkimukselle, sillä seurantatietoja on 1940-luvulta lähtien.

Tuusulanjärven pohjoispään Natura-alueella on tavattu 46 pesivää lintulajia, joista vesilintuja oli kahdeksan lajia, mm. luhtahuitti, lapasorsa, ja heinätavi.

Tuusulanjärven rantametsissä ja kulttuurimaisemassa viihtyvät myös mm. uhanalaiset pikkutikka, ruisrääkkä ja nuolihaukka.
Lue lisää

Lisätietoa Tuusulanjärvestä löytyy mm. www.tuusulanjarvi.org -sivustolta

Lisätietoja: www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Tuusulanjarven_lintuvesi(5809)
Etelä-Tuusula Muut Keski-Tuusula Kellokoski Jokela Tutustu kaikkiin
Valitse alue jonka polut ja kohteet haluat nähdä tai TUTUSTU KAIKKIIN!