VirtuaaliTuusula

Keravanjokikanjonin lehto – Natura-alue

Tuusulan pohjoispäässä Keravanjoki mutkittelee syvässä kanjonimaisessa uomassa keskellä rehevää lehtokorpimetsää, jossa on erämaan tunnelmaa. Kanjoni on yksi Keravanjoen kolmesta Natura-alueesta. Uoman paikoin jyrkähköt rinteet tarjoavat suojan monille kasvi- ja eläinlajeille. Joessa asustaa muun muassa saukkoja sekä rannan lehtokorvessa mm. Liito-oravia, kultarintoja ja mustapääkerttuja. Alue on arvokas ennen kaikkea joen sekä rantaniittyjen ja -metsien muodostamana toiminnallisena kokonaisuutena.
Lue lisää

Alueella esiintyy useita luontodirektiivin luontotyyppejä ja lintudirektiivin lajeja. Keravanjoen vesi on tällä kohtaa varsin kirkasta. Jokiuoman leveys on enimmäkseen 5-7 metriä. Uusmaalaiseksi joeksi uoma harvinaisen luonnontilainen. Luonnontilaa on muuttanut lähinnä vain melontaa haittaavan rantapuuston vähentäminen.

Keravanjoki on tällä kohtaa hyvin meanderoiva. Vesi kuluttaa joen toista rantaa ja uoma siirtyy vähitellen. Kun joen mutka kehittyy liian jyrkäksi, joki puhkaisee uuden uoman ja vanha mutka muuttuu seisovavetiseksi juoluaksi. Juolua soistuu, ja vähitellen siihen syntyy rantaniittyä, lopulta rantalehtoa. Alueella on hyviä esimerkkejä eri vaiheiden luonnosta ja kasvillisuudesta.

Kasvillisuus ja eläimistö

Alueen kasvillisuus on varsin luonnontilaista. Jokirannoilla on kosteita suurruohoniittyjä, lehtoja ja ylärinteiden lehtomaisia kangasmetsiä.  

Rannan puusto on lähinnä harmaaleppää, haapaa ja koivua, rinteet puolestaan ovat kuusivaltaisia. Vaateliaita lehtolajeja edustavat mm. mukulaleinikki, imikkä, näsiä, lehtokuusama, lehto-orvokki, lehtotähtimö, pystykiurunkannus, velholehti, sormisara, koiranvehnä, mäkilehtoluste ja kotkansiipi. Pensaskerros on hyvin kehittynyt lehtopensaineen. Pohjaveden tihkuvaikutusta ilmentävät paikoittain rinteessä esiintyvät suokeltto, lehtotähtimö ja kevätlinnunsilmä.

Kosteiden rantaniittyjen lajeja ovat mm. mesiangervo, lehtotähtimö, metsäkurjenpolvi ja valkovuokko. Myös mukulaleinikki, keltaängelmä, karhunputki, koiranputki, rönsyleinikki, ojakellukka, ahomatara, lehtovirmajuuri, nokkonen ja puna-ailakki ovat runsaita.

Itärannan luonnonsuojelualueella on lehtoa, jossa on myös vanhan metsän piirteitä. Lahoa lehtipuuta on melko runsaasti ja alueelta on löytynyt  Uudellamaalla harvinainen raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria).

Linnusto on runsas, ja lajistossa on varttuneiden metsien lajeja kuten pöllöjä ja tikkoja sekä harvinaiset pikkusieppo ja idänuunilintu.

Lisätietoa Keravanjoesta ja sen virkistyskäytöstä esitteestä Virkisty keravanjoella
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/1405/keravanjokiesitewww2012.pdf

Lisätietoa Keravanjokikanjonin lehdon Natura-alueesta ympäristöministeriön sivulla
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Keravanjokikanjonin_lehto(5794)

 

Etelä-Tuusula Muut Keski-Tuusula Kellokoski Jokela Tutustu kaikkiin
Valitse alue jonka polut ja kohteet haluat nähdä tai TUTUSTU KAIKKIIN!